Algemene Voorwaarden OPFG

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden OPFG: Opleidingsinstituut voor Preventieve en Functionele Geneeskunde ©

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten bij en van het OPFG en deze zijn gepubliceerd op de website van het OPFG.

Artikel 1 Aanmeldingen

Na de aanmelding voor een lesdag of volledige opleiding ontvangt de deelnemer per mail een automatische bevestiging. Daarmee is de inschrijving definitief. Bij inschrijving voor een opleiding worden €40 inschrijfkosten direct per iDeal betaling afgerekend. Bij deze inschrijving kan direct de betalingswijze gekozen worden; direct in één keer per ideal of in termijnen via automatische incasso. Een aantal weken voor de opleiding begint, sturen we een informatiebrief.

Artikel 2 Prijzen

Het OPFG is vrijgesteld van BTW, de cursussen en opleidingen zijn daarom zonder BTW. Deze prijzen zijn bindend, tenzij een andere prijs is afgesproken en die in een schriftelijke overeenkomst is vastgelegd. Bij individueel afgesproken betalingsregelingen rekent het OPFG €10,00 administratiekosten per termijnbetaling. Het OPFG kan altijd besluiten om de prijs van een opleiding te veranderen, de prijs van het moment van inschrijving is bindend.

Artikel 3 Betaling

Het factuurbedrag moet (gedeeltelijk) voldaan zijn voordat de lesdag/opleiding begint. Indien een incassoregeling is afgesproken met de student, start deze op de datum van inschrijving.

Zonder betaling dan wel afgesloten incassoregeling, kan de deelnemer worden uitgesloten van de les.
Bij weigering van een incasso door bijvoorbeeld onvoldoende saldo is de student zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de termijnbetaling. Voor het herstarten van de automatische incassoregeling rekent het OPFG €10,00 administratiekosten. Als het bedrag niet is betaald en de invordering moet worden overgedragen aan derden (bijvoorbeeld een incassobureau) zijn alle kosten daarvan (zowel in als buiten rechte) voor rekening van de deelnemer. Indien een werkgever de betalingsverplichting op zich genomen heeft en deze niet nakomt of verklaart dat niet meer te willen, dan gaat de betalingsverplichting automatisch over naar de deelnemer.

Van wanbetaling is sprake als de opleidingskosten niet voor of op de vervaldatum worden betaald. In geval van wanbetaling komen alle kosten ontstaan door wanbetaling alsmede de verschuldigde wettelijke rente vanaf de vervaldatum voor rekening van de contractant. Het OPFG behoudt zich het recht voor om bij uitblijven van de betaling de deelnemer uit te sluiten van de opleiding/training. Indien de levering conform de studieovereenkomst is aangevangen door middel van het bijwonen door de deelnemer van bijeenkomsten, dan behoudt het OPFG zich het recht voor de deelnemer de toegang tot de bijeenkomsten te weigeren bij het uitblijven van betaling tot het moment dat de betaling is ontvangen. Tevens kan de deelnemer toegang tot examens geweigerd worden bij wanbetaling. Examenuitslagen, diploma’s en certificaten zullen niet aan deelnemer uitgereikt worden totdat de betaling is ontvangen.

Artikel 4 Annulering door deelnemer

De deelnemer heeft vanaf het moment van inschrijving 14 dagen de tijd om kosteloos te annuleren (herroepingsrecht). Het volledige bedrag zal dan worden gerestitueerd. Ontvangen studiemateriaal dient binnen 14 dagen na annulering weer voldoende gefrankeerd en aangetekend geretourneerd te zijn aan het OPFG. Indien de opleiding al in de herroepingsperiode is aangevangen en de deelnemer daaraan al heeft deelgenomen, vervalt het recht op annulering.

Het annuleren van deelname voordat de cursus/opleiding is begonnen, moet per aangetekende brief.

Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de cursus/opleiding is de deelnemer €40,- administratiekosten verschuldigd.

Bij annulering tussen 4 tot 2 weken voor aanvang van de cursus/opleiding is de deelnemer 50% van het deelnemersbedrag verschuldigd.

Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus/opleiding is de deelnemer het totale deelnemersbedrag verschuldigd.

Na aanvang van de cursus/opleiding of bij voortijdige beëindiging heeft de deelnemer geen recht op terugbetaling.

Bij annulering kan in overleg kosteloos een vervangende deelnemer worden aangemeld, maar alleen in overleg met en na goedkeuring van de directie van het OPFG.

Gemiste lessen kunnen in overleg met het OPFG worden ingehaald indien deze mogelijkheid zich voordoet. Voor inhalingslessen geldt het tarief van de betreffende groep, tenzij er andere afspraken hierover gemaakt zijn.

Deelnemer geeft door inschrijving aan psychisch en fysiek in zijn staat te zijn tot het volgen van de activiteiten van het OPFG.

Artikel 5 Annulering door OPFG

Het OPFG heeft het recht om, met redenen omkleed, een cursus/opleiding te annuleren. In dat geval heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het volledige deelnemersbedrag. Het OPFG mag altijd de datum, het tijdstip, de tijden en de locatie van een cursus/opleiding veranderen. Het OPFG moet de deelnemer dan wel een gelijkwaardige cursus/opleiding aanbieden. Als dat niet lukt, dan biedt het OPFG de deelnemer restitutie.

Artikel 6 Intellectueel eigendom

De informatie en het materiaal die tijdens de lessen worden uitgereikt, is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door de deelnemer of zijn/haar organisatie. Het is niet toegestaan om die informatie en dat materiaal buiten de lessen om geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken. Hetzelfde geldt voor de gemaakte aantekeningen over de inhoud van de les; deze zijn slechts voor eigen gebruik en mogen op geen enkele wijze verspreid worden. Dat kan alleen als het OPFG daar vooraf nadrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Het maken van geluids- en of beeldopnamen tijdens de lessen is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de docent. Deze opnamen mogen op geen enkele wijze zonder toestemming van de docent en de directie van het OPFG gedeeld of naar buiten gebracht, getoond of gepubliceerd worden.

Artikel 7 Vertrouwelijkheid

Het OPFG zal zorgvuldig en discreet omgaan met persoonlijke informatie die naar aanleiding van de opleidingen is verkregen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

Het OPFG verplicht zich de lessen zo goed mogelijk uit te voeren. Als de lessen namens het OPFG of door derden worden verzorgd, aanvaardt het OPFG slechts aansprakelijkheid voor het handelen en/of het nalaten van die derde tijdens de lessen zelf. De deelnemer vrijwaart het OPFG voor eventuele aanspraken van derden. Het OPFG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de deelnemer of door de deelnemer meegebrachte materialen gedurende de opleiding. Het OPFG is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de deelnemer overkomt tijdens of in verband met het volgen de opleiding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van het OPFG of haar docenten.

Artikel 9 Klachten

We zetten alles op alles om de kwaliteit van onze lessen te waarborgen. Mocht de deelnemer toch opmerkingen hebben over de kwaliteit, dan ontvangen we die liefst per e-mail (contact@opfg.nl) of anders per post (OPFG, De Limiet 15D, 4131 NR Vianen). Geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst, worden in eerste instantie in goed overleg opgelost.

Artikel 10 Geschillen

Bij geschillen is de rechtbank in de vestigingsplaats van het OPFG bevoegd om uitspraak te doen. De vestigingsplaats van het OPFG is Vianen. Als er geschillen ontstaan over de uitvoering van de werkzaamheden of de kwaliteit daarvan, overleggen de partijen over de consequenties, met in acht name van beider belang. Als dat overleg geen oplossing oplevert, dan worden de geschillen opgelost door bindende uitspraken van een commissie van drie deskundigen; beide partijen benoemen daarvoor ieder één deskundige; de derde wordt benoemd door de voorzitter van de Kamer Van Koophandel in Utrecht. Opdrachtnemer zal binnen 4 weken reageren op de klacht. Als er meer tijd nodig is om de klacht te onderzoeken, dan krijgt de opdrachtgever dat binnen 21 werkdagen te horen en wordt dat toegelicht. De verwachting is daar binnen 6 maanden uitsluitsel over te geven. Voor iedere klachtenbehandeling geldt de vertrouwelijkheidclausule.

Vianen,

26 april 2021